Statut ZamToP

logo_smaller

STATUT

ZAMOJSKIEGO
TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO

zatwierdzony Uchwałą Nr 9 Zebrania Założycielskiego ZamToP z dnia 2.02.2005 r.

(zmiany: Uchwała Nr 1 NWZCz ZamToP z dnia 13.12.2009 r.; Uchwała Nr 3 NWZCz ZamToP z dnia 29.06.2015 r.)

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, zwane dalej Towarzystwem.
2. Towarzystwo, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa według zasad niniejszego Statutu.
3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Zamość.

§ 4. 1. Towarzystwo posługuje się pieczęcią z pełną nazwą w brzmieniu: Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze.
2. Towarzystwo używa skrótu “ZamToP”.
3. Znakiem Towarzystwa jest znak stanowiący Załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5. Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6. Nadzór nad działalnością Towarzystwa prowadzi Urząd Miasta Zamość.

ROZDZIAŁ 2
Cele i sposoby działania

§ 7. 1. Głównym celem Towarzystwa jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
2. Za priorytetowy cel Towarzystwo przyjmuje ochronę mokradeł.

§ 8. Dla osiągnięcia celu głównego Towarzystwo przyjmuje za cele podrzędne:
1) upowszechnianie i propagowanie idei ochrony przyrody w społeczeństwie;
2) wzmacnianie funkcji ochronnej, rozwijanie i poprawa spójności sytemu obszarów chronionych;
3) renaturalizację obszarów zdegradowanych;
4) ochronę bioróżnorodności;
5) poszerzanie wiedzy o zasobach dziedzictwa przyrodniczego;
6) polepszenie nadzoru przestrzegania prawa w obrębie obszarów chronionych;
7) wzmacnianie ochrony obszarów transgranicznych;
8) wzmacnianie amatorskiego ruchu przyrodniczego;
9) nawiązanie współpracy z krajowymi organizacjami przyrodniczymi, jak również zagranicznymi;
10) zmniejszanie zagrożeń i poprawę skuteczności przeciwdziałania ich powstawaniu.

§ 9. Formami działalności Towarzystwa są:
1) prowadzenie prac badawczych oraz udział w pracach instytucji i towarzystw naukowych w tym: wykonywanie inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych, dokumentacji do utworzenia form ochrony przyrody, planów ochrony itp.;
2) prowadzenie i propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, szczególnie ochrony przyrody;
3) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, zebrań, wystaw, konkursów, kursów, szkoleń, wycieczek, obozów oraz wypraw;
4) publikowanie wyników prowadzonych prac w czasopismach naukowych i popularnonaukowych;
5) popularyzację zasad ochrony przyrody oraz działalności Towarzystwa w środkach masowego przekazu;
6) działalność interwencyjną i kontrolną w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przyrody;
7) monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego;
8) gromadzenie informacji o stanie przyrody;
9) współpracę z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie ochrony przyrody;
10) zgłaszanie wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego;
11) wspieranie i realizacja wszelkiej działalności na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
12) wspieranie, koordynacja i realizacja prac badawczych zmierzających do lepszego poznania przyrody;
13) wspieranie i realizację zadań w ramach aktualizacji sieci obszarów chronionych;
14) inicjowanie i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi amatorskiego ruchu przyrodniczego;
15) utrzymywanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy innymi organizacjami o podobnym zakresie i charakterze działania;
16) nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji celów statutowych Towarzystwa i innych celów służących ochronie przyrody, w tym szczególnie na obszarach przygranicznych.

ROZDZIAŁ 3
Zasady członkostwa. Prawa i obowiązki członków

§ 10. 1. Członkowie dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) honorowych;
3) wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca ukończone 16 lat, przyjęta uchwałą Zarządu na podstawie złożonej pisemnie deklaracji, zobowiązująca się do realizowania celów statutowych Towarzystwa i opłacania składek. Członkiem zwyczajnymi jest także uczestnik Zebrania Założycielskiego, który podpisał deklarację założycielską.
3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Towarzystwa. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym, które szczególnie zasłużyły się dla Towarzystwa lub realizacji jego celów.
4. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba fizyczne lub prawna, które zgłosiły pisemnie w formie deklaracji chęć realizacji lub pomocy w realizacji celów Towarzystwa i zadeklarowały wsparcie finansowe lub innego rodzaju na rzecz Towarzystwa. Status członka wspierającego nadaje Zarząd. Członek wspierający, będący osoba prawna, bierze udział w pracach Towarzystwa poprzez swojego przedstawiciela.

§ 11. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1) otrzymywania rocznych raportów z działalności Towarzystwa;
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i zgłaszania wniosków;
3) czynnego i biernego prawa wyborczego;
4) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd;
5) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa;
6) korzystania z innych przywilejów ustanowionych przez Zarząd.

§ 12. Członek wspierający i honorowy posiada prawa członka zwyczajnego Towarzystwa z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13. 1. Członek Towarzystwa ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustanowionej przez Walne Zebranie Członków;
3) udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa poprzez swoją działalność.
2. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi.

§ 14. 1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1) dobrowolnego wystąpienia z towarzystwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd w wyniku nie opłacania składek członkowskich przez dwa kolejne lata;
3) wykluczenia decyzją Zarządu, z wyjątkiem członka honorowego;
4) wykluczenia członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą na wniosek Zarządu lub 1/3 członków towarzystwa;
5) śmierci członka bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Wykluczenie następuje z powodu:
1) nieprzestrzegania Statutu lub uchwał towarzystwa,
2) działania na szkodę towarzystwa,
3) działań stojących w sprzeczności z celami towarzystwa;
3. Osoba wykluczona (z wyjątkiem członka honorowego) lub skreślona ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 2 tygodni od doręczenia decyzji. Odwołanie rozstrzyga Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

ROZDZIAŁ 4
Władze towarzystwa

§ 15. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 16. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 17. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku w terminie do końca lutego.
2. Do zadań Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) wykreślono 1
2) udzielanie absolutorium dla Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu;
3) ustalenie wysokość składki członkowskiej;
4) uchwalenie rocznego planu działań Towarzystwa.

§ 18. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) działając z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Towarzystwa posiadających czynne i bierne prawa wyborcze;
3) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3.
3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej w przypadkach nie zwołania:
1) Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 2.;
2) Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w § 17 ust.1.
Jednocześnie prawo Zarządu do zwołania Walnego Zebrania Członków zostaje zawieszone do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Komisję Rewizyjną, jednak na nie dłużej niż 3 miesiące.
4. Zarząd (lub Komisja Rewizyjna w przypadkach określonych w ust.3) nie później niż 14 dni przed planowanym terminem informuje wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
5. Nadzwyczajnym Walnym Zebraniom Członków określonym w ust. 1 pkt 1. i Zwyczajnym Walnym Zebraniom Członków przewodniczy Członek Zarządu.
6. Nadzwyczajnym Walnym Zebraniom Członków określonym w ust. 1 pkt. 2. i 3. przewodniczy osoba wybrana spośród wnioskodawców.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół.

§ 19. Do zadań Walnego Zebrania Członków, poza zadaniami zastrzeżonymi dla Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należą:
1) uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa;
2) wybór członków Zarządu;
3) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
4) podejmowanie uchwały w sprawach przedstawionych do dyskusji przez uczestników Walnego Zebrania Członków;
5) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku;
6) nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Towarzystwa;
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
8) podejmowanie uchwał o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członków Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
9) podejmowanie decyzji w sprawie zbywania i nabywania majątku nieruchomego.

§ 20. 1.Walne Zebranie Członków odbywa się przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie, nie wcześniej niż 1 godzinę później, a jego uchwały ważne są bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 4 pkt 1 i 2.
2. Głosowanie w czasie Walnego Zebrania Członków jest jawne, o ile nikt uprawniony do głosowania nie wnioskuje o jego tajność.
3. Na każdego uprawnionego członka przypada jeden głos.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na walnym zebraniu z wyjątkiem:
1) głosowania nad uchwałą rozwiązującą towarzystwo, kiedy wymagana jest zgoda 2/3 głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania;
2) głosowania nad uchwałą zatwierdzającą zmiany w Statucie, kiedy wymagana jest bezwzględna większość głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania;
3) głosowania dodatkowego o którym mowa w ust. 6.
5. W przypadkach uzyskania wymaganej większości głosów przez większą liczbę osób niż przewidziana statutowo do poszczególnych organów, o wyborze decyduje liczba głosów. Członkowie, którzy uzyskali wymaganą większość głosów i nie weszli do składu Zarządu stają się rezerwowymi członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadkach:
1) nie uzyskania w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów przez liczbę osób przewidzianych statutowo do poszczególnych organów, przeprowadzane jest głosowanie dodatkowe, w czasie którego decyduje liczba głosów bez względu na wymaganą większość;
2) uzyskania jednakowej liczby głosów decydujących o wyborze członków do organów statutowych, przeprowadzane jest głosowanie dodatkowe podczas, którego każdy głosujący oddaje głos tylko na jednego z kandydatów i decyduje liczba uzyskanych głosów.

§ 21. 1. Zarząd liczy 5 osób.
2. W skład Zarządu muszą wchodzić co najmniej 3 osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba karana prawomocnym wyrokiem.
4. Członkowie Zarządu wybierani są uchwałą Walnego Zebrania Członków.
5. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie: Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.
6. Wybór funkcji, o których mowa w ust.4. następuje w wyniku uchwały Zarządu.
7. Kadencja Zarządu trwa najwyżej 4 lata i kończy się ustąpieniem na Zwyczajnym Walnym Zebraniu.
8. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
9. W razie nie udzielenia absolutorium Zarządowi, głosowane jest udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
10. Nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu jest jednoznaczne z odwołaniem z funkcji członka Zarządu.
11. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium, traci bierne prawo wyborcze na całą kadencję, ale nie krócej niż na rok
12. Odwołanie członka zarządu następuje w szczególności w przypadku:
1) rezygnacji;
2) nie uzyskania absolutorium;
3) skazania prawomocnym wyrokiem;
4) śmierci.
13. Tymczasowe uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić poprzez uchwałę Zarządu przyjmującą członka(-ów) Zarządu spośród rezerwowych członków Zarządu, w kolejności zgodnej z ilością uzyskanych głosów.
14. Członkowie Zarządu wybrani w trybie określonym w ust. 12. pełnią obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania Członków i nie mogą pełnić funkcji określonych w ust. 4.

§ 22. 1. Zarząd kieruje sprawami Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy Towarzystwem a poszczególnymi członkami.
2. Towarzystwo jest reprezentowane przez Prezesa lub łącznie dwóch innych członków Zarządu, z wyjątkiem określonym w pkt. 1,
1) Do ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.
2) Skarbnik jest upoważniony jednoosobowo do reprezentowania towarzystwa w zakresie realizacji zobowiązań finansowych, w tym:
- podpisywania umów na korzystanie z kart kredytowych,
- korzystania z kart kredytowych,
- dokonywania przelewów z konta bankowego.
3. Do zakresu czynności Zarządu należy:
1) zawieranie umów;
2) prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania lub wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych;
8) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego;
9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
4. Do podjęcia czynności przekraczających zakres czynności Zarządu potrzebna jest uchwała Walnego Zebrania Członków.
5. Zarząd zbiera się w terminie i miejscu ustalonym przez siebie przynajmniej raz w miesiącu. Warunkiem ważności uchwał Zarządu jest kworum liczące co najmniej 3/5 aktualnego składu osobowego Zarządu, w tym Prezesa.
6. Zarząd zawiadamia Komisję Rewizyjną o miejscu i terminie zebrania.
7. Prezes Zarządu przewodniczy wszystkim posiedzeniom Zarządu. W razie nieobecności przewodniczy członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
8. Sekretarz sprawuje pieczę nad dokumentami Towarzystwa oraz korespondencją.
9. Do zadań Skarbnika należy zbieranie składek członkowskich i prowadzenie księgowości.

§ 23. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa, jej członkowie mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu, pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie może być skazany wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu Członków. Jej kadencja trwa 4 lata i kończy się ustąpieniem na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
5. Tymczasowe uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może nastąpić poprzez uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą członka(-ów) Komisji Rewizyjnej spośród rezerwowych członków Komisji Rewizyjnej, w kolejności zgodnej z ilością uzyskanych głosów.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrani w trybie ust. 5. pełnią obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 24. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, które powinna być przeprowadzone przynajmniej raz w roku, przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków;
2) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań wraz z oceną działalności finansowej Towarzystwa oraz wniosku dotyczącego udzielenia Zarządowi absolutorium;
3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
4) opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków Towarzystwa dotyczących działalności Zarządu;
5) opiniowanie odwołań od decyzji Zarządu;
6) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub w sytuacji wymienionej w § 18 ust. 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.

ROZDZIAŁ 5
Finanse towarzystwa

§ 25. 1. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne i prawne.
2. Na środki finansowe składają się:
1) wpłaty ze składek członkowskich i wpisowego;
2) darowizny, spadki i zapisy;
3) wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Towarzystwa przez fundacje i inne organizacje oraz instytucje;
4) wpływy z ofiarności publicznej;
5) dochody z odpłatnej działalności statutowej.
3. Składki członkowskie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków wpłacane są do końca I kwartału każdego roku.
4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składkę członkowska w terminie miesiąca od zawiadomienia o przyjęciu do Towarzystwa lub podpisania na liście założycieli.
5. Darowizny przyjmowane są z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania oświadczenia o przyjęciu majątku jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Dochód z działalności Towarzystwa w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

§ 26. wykreślono 1

ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 27. 1. Przepisy niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem wpisania Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 28. 1. Pierwsze Walne Zebranie zwołuje Komitet Założycielski w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia o wpisaniu Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego na zasadach określonych w § 18 ust. 4.
2. Pierwszemu Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy członek Komitetu Założycielskiego.

§ 29. Rozwiązanie się Towarzystwa następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania. Nazwa Towarzystwa nie może zostać przejęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.

 

Załącznik nr 1. do Statutu Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego:

Logo
Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego

logo_smaller

 

Przypisy: 

1 – Wykreślono uchwałą Nr 3 NWZCz ZamToP z dnia 29.06.2015 r.